ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ШИНЖИЛГЭЭГ ИТГЭЛ ЭМНЭЛГЭЭС…